बचत

यस संस्थामा विभिन्न बचत खाताहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 

१. मासिक बचत खाता (MONTHLY SAVING ACCOUNT)

cash

यस खाता न्युनतम रु २००/- बाट सुरु गर्न सकिनेछ । यस खातामा ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ ।

२. साधारण बचत खाता (GENERAL SAVING ACCOUNT)

यस खाता न्युनतम रु ५००/- बाट सुरु गर्न सकिनेछ । यस खातामा इच्छा अनुसार रकम झिक्न र राख्नन सकिन्छ । यस खातामा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ ।

३. बाल बचत खाता (CHILDREN SAVING ACCOUNT)

यस खाता रु १००/- रकममा सुरु गर्न सकिनेछ । यस खातामा इच्छा अनुसार रकम झिक्न र राख्नन सकिन्छ तथा खातामा न्युनतम रु २०००/- रहनुपर्छ । यस खातामा १० प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ ।

४. दैनिक बचत खाता (DAILY SAVING ACCOUNT)

यस खाता दैनिक रुपमा सदस्यहरुलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै संचालनमा ल्याइएको हो । यस खाता न्युनतम रु २५/- बाट सुरु गर्न सकिनेछ । यस खातामा ७ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ

५. चमेरो बचत खाता (CHAMERO SAVING ACCOUNT)

यस खाता न्युनतम रु २०००/- बाट सुरु गर्न सकिनेछ । यस खातामा इच्छा अनुसार रकम झिक्न र राख्नन सकिन्छ । यस खातामा ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ ।

६.चमेरो बिशेष बचत खाता (CHAMERO SPECIAL SAVING ACCOUNT)

यस खाता न्युनतम रु १००००/- बाट सुरु गर्न सकिनेछ । यस खातामा इच्छा अनुसार रकम झिक्न र राख्नन सकिन्छ । यस खातामा ९.५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ ।

८. नारी बचत खाता (WOMEN SAVING ACCOUNT)

नारीलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै यस खाता संचालनमा ल्याइएको हो। यस खातामा इच्छा अनुसार रकम झिक्न र राख्नन सकिन्छ । यस खातामा ७ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ ।

 

बचत ब्याज दर (SAVING INTEREST RATE)

शिर्षक ब्याजदर
मार्सिक बचत खाता (MONTHLY SAVING ACCOUNT) ८%
साधारण बचत खाता (GENERAL SAVING ACCOUNT) ६%
बाल बचत खाता (CHILDREN SAVING ACCOUNT) १०%
दैनिक बचत खाता (DAILY SAVING ACCOUNT) ७%
चमेरो बचत खाता (CHAMERO SAVING ACCOUNT) ८%
चमेरो बिशेष बचत खाता (CHAMERO SPECIAL SAVING ACCOUNT) ९.५%
नारी बचत खाता (WOMEN SAVING ACCOUNT) ७%

मुद्दती बचत ब्याजदर (Fixed Deposit Interest Rate) :

मुद्दती बचत ब्याजदर
१ वर्ष १२%-१४%